Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemene informatie
1.1. “The Legal Home” is de naam van de B.V.B.A. The Legal Home, met maatschappelijke zetel in de Jean Jacminstraat 182 te 1500 Halle. De onderneming is ingeschreven in de kruispuntbank der ondernemingen onder het nummer 0692.928.111.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten geleverd door The Legal Home ten aanzien van haar cliënteel, ongeacht of dat consumenten of professionelen zijn. 

2.2. In geval van tegenstrijdigheid primeren deze algemene voorwaarden op alle andersluidende algemene voorwaarden, tenzij indien dit anders, voorafgaand en schriftelijk overeengekomen zou zijn tussen The Legal Home en de cliënt. Afspraken die zouden afwijken van één of meer bedingen van deze algemene voorwaarden zullen enkel het beding of de bedingen vervangen waarvan zij afwijken. De overige bedingen blijven onverkort van toepassing.

2.3. Iedere cliënt die een beroep doet op de dienstverlening van The Legal Home wordt geacht deze algemene voorwaarden te hebben ontvangen, er kennis van te hebben genomen en ze te aanvaarden.

Artikel 3. Overeenkomst
3.1. De overeenkomst tussen The Legal Home en de cliënt komt tot stand op het ogenblik dat de dienstverlening aanvangt.

Artikel 4. Voorwerp van de dienstverlening
4.1. The Legal Home zal alle prestaties leveren die nodig of nuttig wordt geacht in het kader van de voorligende zaak. De dienstverlening van The Legal Home kan o.a. (maar niet limitatief) betrekking hebben op juridische adviesverlening, bijstand bij onderhandelingen, bijstand bij procedures, bijstand bij deskundigenonderzoeken en het optreden als lasthebber. Partijen zullen het concrete voorwerp van de dienstverlening bij aanvang van de samenwerking overeenkomen en desgevallend bij de verdere uitvoering ervan aanpassen en/of uitbreiden.

4.2. Alle verbintenissen die The Legal Home aangaat, zijn geen resultaatsverbintenissen maar inspanningsverbintenissen. The Legal Home zal de aan haar toevertrouwde opdracht zo kwalitatief als mogelijk en in het belang van de cliënt nakomen, zonder daarbij gebonden te zijn aan een concreet resultaat. The Legal Home kan enkel een resultaatsverbintenis op zich nemen nadat partijen daarover uitdrukkelijk, schriftelijk en voorafgaand met elkaar hebben gecontracteerd.

Artikel 5. Informatie
5.1. De cliënt verstrekt op elk moment van de samenwerking waarheidsgetrouw alle informatie die vereist is om de optimale uitvoering van de dienstverlening van The Legal Home mogelijk te maken. The Legal Home is niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit onjuiste of onvolledige informatie, die werd verstrekt door de cliënt. Indien de cliënt zou nalaten om binnen de gestelde periode de gevraagde info te verschaffen of bepaalde formaliteiten te vervullen, behoudt The Legal Home zich het recht voor haar prestaties op te schorten en de reeds geleverde diensten te factureren.

5.2. De cliënt wordt geïnformeerd in de mate van het mogelijke en redelijke over de uitvoering van haar opdracht en over het verloop van de behandeling van het dossier.

5.3. De cliënt aanvaardt dat het voeren van juridische en gerechtelijke procedures bepaalde kosten met zich mee brengt, waaronder de eigen advocatenkosten en de gerechtskosten. Deze kosten omvatten doorgaans de dagvaardingskosten en een rechtsplegingsvergoeding (= een wettelijk bepaalde forfaitaire tegemoetkoming in de kosten en erelonen van de advocaat van de in het gelijk gestelde partij).

Artikel 6. Beroep op derden
6.1. De cliënt gaat ermee akkoord dat The Legal Home, onder de verantwoordelijkheid van deze laatste, voor specifieke of gespecialiseerde opdrachten een beroep kan doen op andere advocaten, al dan niet binnen het kantoor voor de uitvoering van haar opdracht.  Indien het voor de uitvoering van de dienstverlening noodzakelijk is dat een beroep gedaan wordt op andere derden, zoals buitenlandse advocaten, notarissen, accountants, revisoren of deskundigen, tolken, worden deze gekozen door The Legal Home, steeds in overleg met de cliënt. 

6.2. Onverminderd dit  overleg is The Legal Home in de uitvoering van haar opdracht, door de cliënt als lasthebber steeds gemandateerd om voornoemde dienstverstrekkers opdrachten te verlenen in naam en voor rekening van de cliënt, in welk geval de factuur van de dienstverstrekker waarop beroep wordt gedaan op naam van de cliënt zal uitgereikt worden en die factuur door de cliënt rechtstreeks in handen van de betrokken dienstverstrekker moet worden voldaan.

Artikel 7. Kosten en ereloon
7.1. The Legal Home zal haar werkzaamheden, administratiekosten en voorgeschoten kosten periodiek, d.w.z. naarmate de werkzaamheden in een dossier vorderen, aanrekenen aan de cliënt. Dit gebeurt via een staat van erelonen en kosten. Het verschuldigde bedrag van de staat van ereloon en kosten wordt opgesplitst in de volgende posten: (1) erelonen, (2) kantoorkosten, (3) voorgeschoten kosten (aan derden) en (4) provisies. Een detail van de verrichte werkzaamheden en de kosten wordt op het eerste verzoek van de cliënt aan hem of haar toegestuurd.

7.2. Tenzij indien voorafgaand en schriftelijk anders overeengekomen werd, worden de verrichte werkzaamheden onder de post “erelonen” aangerekend op basis van een vast uurtarief, dat bepaald wordt op basis van de aard, de complexiteit, de inzet en het dringend karakter van de zaak. Er wordt in hoofdzaak rekening gehouden met de tijd die aan een bepaald dossier wordt besteed. Bij aanvang wordt op basis van complexiteit van de zaak het uurtarief vastgelegd.

7.3. Ingeval de zaak met een gunstig resultaat wordt afgehandeld, heeft The Legal Home het recht om een “succesfee” in rekening te brengen. Deze succesfee kan, naar keuze van The Legal Home en behoudens andere, schriftelijk gemaakte specifieke afspraken hieromtrent, bestaan in : (i) het vermenigvuldigen met een coëfficiënt, die minimaal 1,1 en maximaal 3 bedraagt, van de aangerekende of aan te rekenen erelonen voor gepresteerde werkzaamheden, (ii) het bijkomend aanrekenen als ereloon van een percentage, dat maximaal 30 procent bedraagt, van de gerecupereerde of uitgespaarde bedragen of van de inzet van de zaak, (iii) het bijkomend aanrekenen van een bedrag dat overeenstemt met het toegekende schadebeding en/of de toegekende rechtsplegingsvergoeding.

7.4. Onverminderd de aanrekening van erelonen worden de administratie- en kantoorkosten, waaronder kosten voor de opening van het dossier of deeldossiers, dactylografiekosten, afdruk- en kopiekosten, verzendingskosten, telefoonkosten, verplaatsingskosten, parkeerkosten, … aangerekend onder de post “kantoorkosten”. Voor het invorderen van facturen bestaan forfaitaire tariefformules, die op aanvraag worden meegedeeld. De kosten die The Legal Home heeft voorgeschoten aan derden, zoals bijvoorbeeld (maar niet limitatief) griffies, hypotheekkantoren, registratiekantoren, diplad, officiële of officieuze databanken, derden-advocaten, gerechtsdeurwaarders, notarissen, vertalers, accountants, revisoren, deskundigen en andere officiële instanties, worden onder de post “kanoorkosten” afzonderlijk aangerekend op basis van de werkelijk gedragen kosten.

7.5. The Legal Home behoudt zich het recht voor om aan de cliënt voor de aanvang van en in de loop van haar werkzaamheden een provisie te vragen via een provisiestaat. The Legal Home houdt zich het recht voor om pas haar werkzaamheden aan te vatten of voort te zetten of kosten voor te schieten na de voorafgaande betaling ervan door de cliënt. Onder een staat van kosten en erelonen in deze voorwaarden wordt eveneens een provisiestaat verstaan. Een provisie is een forfaitair bedrag dat de cliënt betaalt aan The Legal Home voorafgaand aan een tussentijdse staat of eindstaat. Die provisie kan betrekking hebben op reeds geleverde prestaties of voorgeschoten kosten of kan een voorschot zijn op nog te leveren prestaties of te maken kosten of kan een combinatie zijn van beide voorgaanden. In de tussentijdse staat of eindstaat worden de provisies op het totale bedrag in mindering gebracht.

7.6. De vermelding van een staat van erelonen en kosten in de boekhouding van The Legal Home geldt als bewijs van verzending ervan en ontvangst door de bestemmeling.

7.7. Indien de cliënt niet akkoord gaat met een staat van erelonen en kosten moet hij deze op straffe van verval van recht binnen de zeven werkdagen na de datum van de staat schriftelijk en gemotiveerd protesteren per aangetekend schrijven.

7.8. Alle ereloonstaten zijn contant betaalbaar op de vestiging van The Legal Home. Indien een staat van erelonen en kosten niet betaald wordt tegen de vervaldag van de staat heeft The Legal Home van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling het recht om verwijlintresten aan een intrestvoet van 12% aan te rekenen vanaf de datum van de staat tot op de datum van volledige betaling, samen met het recht om een forfaitaire schadevergoeding van 12% van het laattijdig betaalde bedrag aan te rekenen, steeds met een minimum van 250 EUR, onverminderd haar recht op de gerechtskosten (inclusief de toepasselijke rechtsplegingsvergoeding), moest een gerechtelijke invordering volgen.

The Legal Home heeft in het hoger beschreven geval het recht om de uitvoering van haar werkzaamheden in alle dossiers met de betrokken cliënt te schorsen tot op het ogenblik dat alle staten integraal betaald zijn en/of om de globale samenwerking met de cliënt met onmiddellijke ingang te beëindigen. The Legal Home is in dat geval niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit de schorsing van haar werkzaamheden of de beëindiging van haar overeenkomst met de cliënt.

7.9. Indien The Legal Home in een zaak de belangen van meerdere cliënten behartigt, zijn al deze cliënten hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot betaling van de staten van erelonen en kosten die betrekking hebben op deze zaak, ongecht aan welke cliënt The Legal Home haar staten van erelonen en kosten heeft opgemaakt.

7.10.  De wijziging of annulering van een afspraak ter plaatse moet minstens 24 uur voor de afspraak gemeld worden aan The Legal Home. Bij gebreke daaraan is The Legal Home gerechtigd om een schadevergoeding van 125 EUR (excl. BTW) aan te rekenen aan de cliënt.

7.11. Deze clausule 7 heeft wederkerige werking en is zowel van toepassing op The Legal Home als op het cliënteel. Deze clausule kan dus langs beide kanten van het contractuele spectrum worden aangewend en is daarmee in overeenstemming met de relevante wetgeving uit het Wetboek Economisch Recht.

Artikel 8. Derdengelden
8.1. The Legal Home stort alle bedragen die zij voor haar cliënteel ontvangt binnen de kortst mogelijke tijd  door aan de desbetreffende cliënt. In het geval waarin The Legal Home een bedrag niet onmiddellijk kan doorstorten, verwittigt zij de cliënt op schriftelijke wijze van de ontvangst van het bedrag en brengt zij hem op de hoogte van de reden waarom het bedrag niet wordt doorgestort.

8.2. The Legal Home mag op de bedragen die zij ontvangt voor rekening van de cliënt sommen inhouden tot dekking van de bedragen die de cliënt aan haar verschuldigd is. Zij brengt de cliënt hiervan schriftelijk op de hoogte.

8.3. The Legal Home stort alle bedragen die zij van de cliënt ontvangt voor rekening van derden onmiddellijk door aan deze derden.

Artikel 9. Aansprakelijkheid
9.1.  The Legal Home is als advocaat (Dieuwertje Poté) bij  de Nederlandstalie Balie te Brussel verzekerd in beroepsaansprakelijkheid bij Vanbreda Risk & Benefits N.V. via een collectieve verzekering “burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid”, afgesloten door de Orde van Vlaamse Balies. . De beroepsaansprakelijkheid van The Legal Home is beperkt tot het verzekerde bedrag van 2.500.000 EUR per schadegeval.

9.2. De burgerlijke aansprakelijkheid van het The Legal Home is beperkt tot het bedrag dat wordt gedekt door de polis Burgerlijke aansprakelijkheid. 

9.3. De cliënt acht de hoger vermelde verzekering van The Legal Home en haar advocaten voldoende en aanvaardt dat de vergoeding van de schade die hij of zij zou lijden ten gevolge van een (zelfs grove) beroepsfout van The Legal Home en/of haar advocaten en/of aangestelden wordt beperkt tot het bedrag waarvoor The Legal Home en haar advocaten verzekerd zijn. 

9.4. Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar de schade niet zou dekken, dan aanvaardt de cliënt dat de globale aansprakelijkheid van The Legal Home, haar advocaten en aangestelden, zowel contractueel als buitencontractueel, zelfs bij grove fout, beperkt wordt in hoofdsom, kosten en intresten tot het bedrag exclusief BTW dat werd aangerekend in het dossier waarin de aansprakelijkheid wordt weerhouden en bij gebreke aan dergelijk dossier tot maximaal 2.500 EUR per schadegeval.

9.5. The Legal Home kan  onder geen enkel beding aansprakelijk gesteld worden voor indirecte schade, gevolgschade, gebruiksderving of winstderving geleden door de cliënt of door derden.

9.6. The Legal Home wijst elke aansprakelijkheid af met betrekking tot adviezen en diensten die verstrekt worden door advocaten die geen deel uitmaken van de eenmanszaak, deskundigen of elke andere leverancier van diensten waarop de eenmanszaak eventueel een beroep zou moeten doen in het raam van bijstand in het dossier. In zodanig geval kan The Legal Home derhalve ook niet hoofdelijk of ondeelbaar gehouden zijn met dergelijke derde tot betaling van welkdanige vergoeding aan de cliënt.

9.7.  Niettegenstaande The Legal Home alle redelijke inspanningen levert om haar e-mails en bijlagen te vrijwaren van virussen of andere defecten die computers of een IT systeem kunnen affecteren, blijft het de verantwoordelijkheid van de cliënt om ervoor te zorgen dat gepaste maatregelen bestaan teneinde de computers en het IT systeem van de cliënt tegen dergelijke virussen of defecten te beschermen. The Legal Home aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig verlies of schade die het gevolg is van het ontvangen of gebruiken van elektronische communicatie afkomstig van The Legal Home.

Artikel 10. Intellectuele eigendomsrechten
10.1. Het is de cliënt niet toegestaan om de door The Legal Home gemaakte documenten, adviezen, overeenkomsten, processtukken, documenten en alle andere intellectuele werkzaamheden ongeacht in welke vorm, zonder haar voorafgaandelijke schriftelijke toestemming, zelf of met behulp van derden te verveelvuldigen, openbaar te maken of op welke wijze ook te gebruiken, andere dan in het kader van de aan The Legal Home toegekende opdracht.

10.2. Het voorgaande geldt eveneens voor de bijdragen en artikels die The Legal Home schrijft en online of offline zou publiceren.

Artikel 11. Beëindiging van de samenwerking
11.1.  Zowel de cliënt als The Legal Home hebben het recht om de samenwerking ten allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder motivering te beëindigen. Als het dossier wordt afgesloten, wordt de cliënt hiervan op schriftelijke wijze ingelicht door The Legal Home. De cliënt is verplicht om alle werkzaamheden en kosten tot op de datum van beëindiging van de overeenkomst te voldoen.  The Legal Home maakt een eindstaat van erelonen en kosten op en bezorgt deze aan de cliënt.

11.2. The Legal Home archiveert het dossier na de beëindiging van elke opdracht en bewaart dit vervolgens voor een periode van vijf jaar. Originele documenten kunnen aan de cliënt terugbezorgd worden en moeten desgevallend door hem of haar zelf worden gearchiveerd. Na voormelde periode van vijf jaar heeft The Legal Home het recht om het dossier te vernietigen. Voor zover wettelijk en deontologisch toegestaan kan The Legal Home zich beroepen op haar retentierecht alvorens haar dossier aan de cliënt over te maken.

11.3. The Legal Home is niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit de beëindiging van de overeenkomst met de cliënt.

Artikel 12. Wijziging
12.1. The Legal Home behoudt zich het recht voor om haar algemene voorwaarden te wijzigen. De cliënt kan op ieder moment en op eenvoudig verzoek een exemplaar van de op dat ogenblik geldende algemene voorwaarden aan The Legal Home vragen, die deze onverwijld aan de cliënt overmaakt.

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
13.1. Alle samenwerkingen tussen The Legal Home en haar cliënteel worden beheerst door het Belgische recht.

13.2. Elk geschil over het bestaan, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van de samenwerking tussen The Legal Home en haar cliënteel zal beslecht worden door de Nederlandstalige rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel.

The Legal Home
Gedaan te Halle op 08.08.2017.
Laatste herziening op 31.07.2018.