Woninghuur

Mag de verhuurder de huur opzeggen om zelf in de woning te komen wonen?

De Woninghuurwet voorziet een speciale regeling, die de verhuurder toelaat om een huurcontract op te zeggen omdat hij de woning zelf wil bewonen. De verhuurder kan zo’n opzegging alleen maar doen als de volgende voorwaarden vervuld zijn:

Ten eerste: de verhuurder kan de opzegging alleen maar doen als hij de woning echt zelf gaat bewonen. Ook de echtgenoot(o)t(e) van de verhuurder, zijn afstammelingen (kinderen, kleinkinderen), bloedverwanten in de opgaande lijn (ouders, grootouders) en bloedverwanten in de zijlijn tot in de derde graad (broer, schoonzus, …) komen in aanmerking.

Ten tweede: de verhuurder moet een opzegtermijn van zes maanden respecteren. Zo krijgt de huurder voldoende tijd om een andere woonst te vinden. De verhuurder kan de opzegging op elk moment doen. De enige uitzondering hierop is het geval waarin de opzegging gebeurt om een bloedverwant uit de derde graad de woning te laten bewonen. In dat geval kan de verhuurder enkel aan het einde van elke driejarige periode tot zo’n opzegging overgaan.

Ten derde: in de opzegbrief moet de verhuurder uitdrukkelijk schrijven wie de woning zal betrekken en welke familieband er tussen de verhuurder en deze persoon bestaat.

Ten vierde: de verhuurder of het familielid moet de woning effectief gaan bewonen binnen het jaar, te rekenen vanaf het moment waarop de opzegtermijn afgelopen is. Deze persoon moet minstens twee jaar in de woning blijven wonen.

Ten vijfde: het gaat om een huurovereenkomst van “lange duur”. Huurcontracten van het type “korte duur” kunnen om deze reden niet vroegtijdig opgezegd worden door de verhuurder.

Huurder en verhuurder mogen over deze clausule afwijkende afspraken maken in de huurovereenkomst, maar enkel voor zover de bescherming van de huurder daarbij niet verminderd wordt.

jelle-harmen-van-mourik-226508-unsplash.jpg

Wanneer kan je als huurder een huurcontract opzeggen?

We moeten een onderscheid maken op basis van het type huurcontract:

1. Huur van korte duur (max. 3 jaar).

Deze overeenkomst is niet vroegtijdig opzegbaar. Je moet de afsproken termijn respecteren. De opzegging moet drie maanden voor het einde van de afgesproken duurtijd gebeuren. Als er geen opzegging gebeurt, zal de huur na de afgesproken termijn automatisch een huur van 9 jaar worden.

De verhuurder kan de huurder dwingen om de afgesproken termijn uit te doen en de huur voor die periode volledig te betalen.

2. Huur van lange duur (9 jaar).

Deze overeenkomst is op elk moment opzegbaar. De huurder moet een opzegtermijn van drie maanden respecteren. Als de huur naar aanleiding van het einde van het contract wordt opgezegd, moet de huurder een opzegtermijn van zes maanden naleven.

Als de huurder het contract opzegt in de loop van het eerste jaar, is er een bijkomende vergoeding van drie maanden huur verschuldigd. Als de huurder het contract opzegt in de loop van het tweede jaar, is er een bijkomende vergoeding van twee maanden huur verschuldigd. Als de huurder het contract opzegt in de loop van het derde jaar, is er een bijkomende vergoeding van één maand huur verschuldigd.

3. Levenslange huur. 

Deze overeenkomst neemt automatisch een einde wanneer de huurder overlijdt. Deze overeenkomst is daarnaast op elk moment opzegbaar. De huurder moet een opzegtermijn van drie maanden respecteren.

4. Huurcontract is niet geregistreerd?

Vanaf dat de termijn voor registratie (2 maanden) verlopen is, kan huurder de huur op elk moment opzeggen, zonder een opzegtermijn te moeten respecteren of een opzegvergoeding te moeten betalen!

Hierbij een handig overzicht in een schema:

Opzegging huur door huurder.png