Vakantie opnemen

Kan uw baas uw vakantie weigeren of intrekken?

Kan uw baas uw vakantie weigeren of intrekken?

De werkgever heeft de keuze of hij collectieve of individuele vakantie toelaat.

Als er sprake is van collectieve vakantie, zoals bijvoorbeeld in de bouwsector, dan zullen alle werknemers tegelijk vakantie moeten nemen. De werkgever moet deze manier van werken uiteraard vΓ²Γ²r de ondertekening van de arbeidsovereenkomst meedelen aan een werknemer die overweegt om bij het bedrijf een job te aanvaarden.

Werknemers kunnen ook invididuele vakantie opnemen. Daarover kunnen regels opgenomen zijn in het arbeidsreglement, bijvoorbeeld over de aanvraagtermijn van vakantiedagen, voorrangsregels wanneer aanvragen van verschillende werknemers met elkaar in conflict komen, etc. De regels uit het arbeidsreglement zijn bindend voor de werkgever en de werknemer. De werknemer moet die regels dus respecteren.

Het juridisch principe is dat de werkgever en werknemer in onderling overleg de vakantie inplannen. U heeft als werknemer sowieso recht op twee ononderbroken weken vakantie in de periode tussen 1 mei en 31 oktober. Bij werknemers met schoolgaande kinderen moet de werkgever de vakantiedagen bij voorkeur toestaan tijdens de schoolvakanties.

Alle andere vakantie kan uw werkgever weigeren of zelfs intrekken nadat de vakantie al was goedgekeurd. De wet voorziet daarover helaas geen gedetailleerde regels. Uit de rechtspraak blijkt dat er bij de weigering of intrekking van vakantie altijd een afweging zal moeten worden gemaakt tussen de belangen van het bedrijf enerzijds en die van de werknemer anderzijds. Een werkgever kan vakantie dus weigeren of intrekken, maar die handeling moet dan in verhouding staan tot de gevolgen die de werknemer daardoor moet ondergaan. 

Als u toch op vakantie vertrekt zonder goedkeuring van uw werkgever of langer weg blijft dan is toegestaan, dan bent u ongewettigd afwezig. De werkgever kan u dan omwille van dringende redenen ontslaan.