Ontslagen om dringende reden

Wat is een ontslag om dringende reden?

Een "dringende reden" is een ernstige fout, die elke verdere professionele samenwerking onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt. Ook gebeurtenissen uit het privé-leven van een werknemer kunnen een "dringende reden" zijn, voor zover die gebeurtenissen de verderzetting van de arbeidsovereenkomst definitief en onmiddellijk onmogelijk maken. De fout moet wel effectief gebeurd zijn: het voornemen of het plan om iets te doen, volstaat in principe niet. Als de werkgever beroep wil doen op zo'n "dringende reden", dan moet hij die kunnen bewijzen.

Het is niet altijd helemaal duidelijk of bepaalde feiten wel of niet als een "dringende reden" beschouwd kunnen worden. Als er twijfel bestaat, dan zal de rechtbank daarover moeten oordelen. In het verleden werd door rechtbanken al geoordeeld dat een dringende redenen bijvoorbeeld een diefstal, een onverantwoorde afwezigheid, zware agressie, misbruik van vertrouwen of daden van oneerlijke concurrentie kunnen zijn.

Een ontslag om dringende reden moet volgens zeer strikte regels gebeuren:

  • Alle communicatie gebeurt schriftelijk. Bij voorkeur gebruiken partijen aangetekende brieven.

  • De verbreking van de arbeidsovereenkomst moet gebeuren binnen de drie werkdagen vanaf de dag die volgt op de dag waarop de ernstige fout gebeurd is of aan de partij die er beroep op wil doen, bekend is geworden.

  • Binnen de drie werkdagen na de verbreking moet officieel gemeld worden op welke feiten de dringende reden gebaseerd is. Dit mag ook samen met de verbreking zelf gebeuren.

Als er een ontslag om dringende reden gebeurt, dan zal de arbeidsrelatie worden stopgezet zonder het respecteren van een opzegtermijn of zonder de betaling van een opzegvergoeding.

Als het ontslag om dringende reden ten onrechte gebeurt of als de formaliteiten niet nageleefd zijn, dan wordt het ontslag als onrechtmatig beschouwd. De werkgever zal dan wél de opzegvergoeding moeten uitbetalen of de volledige opzegtermijn moeten respecteren.

phil-desforges-724850-unsplash.jpg