Ontslag

Wat is een ontslag om dringende reden?

Een "dringende reden" is een ernstige fout, die elke verdere professionele samenwerking onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt. Ook gebeurtenissen uit het privé-leven van een werknemer kunnen een "dringende reden" zijn, voor zover die gebeurtenissen de verderzetting van de arbeidsovereenkomst definitief en onmiddellijk onmogelijk maken. De fout moet wel effectief gebeurd zijn: het voornemen of het plan om iets te doen, volstaat in principe niet. Als de werkgever beroep wil doen op zo'n "dringende reden", dan moet hij die kunnen bewijzen.

Het is niet altijd helemaal duidelijk of bepaalde feiten wel of niet als een "dringende reden" beschouwd kunnen worden. Als er twijfel bestaat, dan zal de rechtbank daarover moeten oordelen. In het verleden werd door rechtbanken al geoordeeld dat een dringende redenen bijvoorbeeld een diefstal, een onverantwoorde afwezigheid, zware agressie, misbruik van vertrouwen of daden van oneerlijke concurrentie kunnen zijn.

Een ontslag om dringende reden moet volgens zeer strikte regels gebeuren:

  • Alle communicatie gebeurt schriftelijk. Bij voorkeur gebruiken partijen aangetekende brieven.

  • De verbreking van de arbeidsovereenkomst moet gebeuren binnen de drie werkdagen vanaf de dag die volgt op de dag waarop de ernstige fout gebeurd is of aan de partij die er beroep op wil doen, bekend is geworden.

  • Binnen de drie werkdagen na de verbreking moet officieel gemeld worden op welke feiten de dringende reden gebaseerd is. Dit mag ook samen met de verbreking zelf gebeuren.

Als er een ontslag om dringende reden gebeurt, dan zal de arbeidsrelatie worden stopgezet zonder het respecteren van een opzegtermijn of zonder de betaling van een opzegvergoeding.

Als het ontslag om dringende reden ten onrechte gebeurt of als de formaliteiten niet nageleefd zijn, dan wordt het ontslag als onrechtmatig beschouwd. De werkgever zal dan wél de opzegvergoeding moeten uitbetalen of de volledige opzegtermijn moeten respecteren.

phil-desforges-724850-unsplash.jpg

Kan een post op sociale media tot een ontslag leiden?

De virtuele wereld is echter dan ooit. Mensen leiden een eigen leven op sociale media. Maar hoe ver kan die virtuele wereld doorsijpelen in de "echte", offline realiteit? Kan een post op Facebook, Twitter of Instagram leiden tot een ontslag? 

Ja. Posts op sociale media mogen onder bepaalde omstandigheden als bewijsmiddel gebruikt worden door de werkgever om over te gaan tot een ontslag.

Het wordt gevaarlijk wanneer de werknemer bepaalde zaken post die niet in lijn zijn met de normen en waarden van het bedrijf, wanneer de werknemer openlijk kritiek geeft op de werkgever of overste of wanneer de werknemer bepaalde collega's in een slecht daglicht plaatst. Maar ook posts die geen rechtstreekse band hebben met het werk kunnen aanleiding geven tot een ontslag. Als de werkgever via Facebook kennis krijgt van feiten uit het privéleven van de werknemer, die echt niet door de beugel kunnen, dan kunnen die ook een rol spelen in het ontslag. Denk bijvoorbeeld aan foto's waarop te zien is hoe iemand drugs gebruikt, overmatig drinkt of een centje bijverdient tijdens het ziekteverlof. 

De werkgever mag de informatie op sociale media enkel gebruiken als hij er rechtmatig kan aan geraken. Als het profiel van de werknemer op sociale media openbaar is, dan mag de werkgever alle informatie gebruiken die hij daarop kan terugvinden. In de rechtspraak is zelfs geoordeeld dat de instelling waarbij "vrienden van vrienden" posts kunnen zien voldoende openbaarheid brengt opdat ook de werkgever er rechtsgeldig beroep op zou mogen doen. De werkgever mag een account niet hacken of door middel van een vals profiel proberen informatie in te winnen.

eaters-collective-129481-unsplash.jpg

Bron: https://www.jobat.be/nl/artikels/ja-je-kan-ontslagen-worden-door-een-facebook-post/