Ondernemen

Ken de partij waarmee u onderhandelt!

Ken de partij waarmee u onderhandelt!

Weet u met wie u rond de tafel zit wanneer u onderhandelingen voert? Om problemen te vermijden nadat u een deal gesloten heeft, informeert u zich als ondernemer best vooraf. Hierbij vindt u een aantal tips waarmee u rekening kan houden.

1. De financiële toestand van uw contractspartij.

Bent u zeker dat de partij waarmee u onderhandelt voldoende financiële waarborgen en liquide middelen heeft om de gemaakte afspraken na te komen? U kan via de website van de National Bank van België de laatste gepubliceerde jaarrekening van uw contractspartij raadplegen, waarin u heel wat financiële en boekhoudkundige indicaties kan vinden (https://www.nbb.be/nl). Ook bij de Kamers van Koophandel kan u meer gedetailleerde informatie bekomen (http://www.belgianchambers.be/contact/).

2. De handtekeningsbevoegdheid van uw contractspartij.

U moet ook zeker verifiëren dat de persoon die namens het bedrijf onderhandelt ook werkelijk bevoegd is om de deal te sluiten. Niet elke werknemer, zaakvoerder of bestuurder is zomaar bevoegd om contracten af te sluiten en de onderneming te verbinden. U kan aan de persoon in kwestie vragen om zijn/haar mandaat te bewijzen, maar u kan ook de statuten van de onderneming checken via de website van het Belgisch Staatsblad (http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/welcome.pl).

3. De vestiging van uw contractspartij.

Check voor alle zekerheid ook waar uw contractspartij gelegen is. Heeft de onderneming een "echte" maatschappelijke zetel of is de maatschappelijke zetel op een postbusadres gevestigd? Dat laatste is meestal geen positieve indicatie. Controleer ook hoeveel exploitatiezetels er zijn. Deze informatie vertelt u veel over de kredietwaardigheid en betrouwbaarheid van uw potentiële partner.