Onbetaalde factuur

Welke kosten mag een bedrijf u aanrekenen wanneer u een rekening of factuur te laat betaalt?

Bedrijven voorzien in hun algemene voorwaarden doorgaans een clausule die van toepassing is wanneer een klant te laat betaalt. Zo’n clausule bestaat meestal enerzijds uit een verwijlrente, die op het verschuldigd bedrag kan worden toegepast, en anderzijds een schadevergoeding, om o.a. de invorderingskosten mee te dekken.

Mag een bedrijf die verwijlrente en kosten zomaar aanrekenen als u als consument een factuur te laat betaalt?

U zal de verwijlrente moeilijk kunnen ontlopen van zodra de betalingstermijn voorbij is en u per aangetekende brief in gebreke bent gesteld. De verwijlrente moet wel “redelijk” zijn en mag niet bovenmatig hoog zijn. Vaak herleiden rechtbanken de verwijlrente ook naar de wettelijke rentevoet, die in dit soort zaken rond de 2% schommelt. De verwijlrente mag enkel op het hoofdbedrag aangerekend worden. Interesten aanrekenen op de hoofdsom én de reeds verschuldigde interesten is in strijd met de wet.

De schadevergoeding moet ook aan die voorwaarde van “redelijkheid” voldoen. Een onderneming heeft het recht om haar kosten van de invordering op u te verhalen, maar deze kosten moeten proportioneel zijn ten aanzien van de moeite die het bedrijf daarvoor moet doen. Ook het factuurbedrag speelt daarbij een rol.

De consumentenwetgeving voorziet bovendien dat dergelijke clausules wederkerig moeten zijn. Als de algemene voorwaarden van de onderneming die wederkerigheid niet uitdrukkelijk voorzien, dan zal u als consument kunnen inroepen dat de clausule nietig is. De rechter moet dan oordelen alsof die clausule niet bestaat.

Wil u meer weten? Contacteer The Legal Home gerust voor bijkomend advies.

oli-dale-139169.jpg

Wat kan u doen wanneer u een vervalste factuur betaald heeft?

Wat kan u doen wanneer u een vervalste factuur betaald heeft?

Factuurfraude via de wijziging van het rekeningnummer op de factuur komt steeds vaker voor. Volgens cijfers van de FOD Economie werden er in 2016 heel wat facturen vervalst. De vervalste facturen hadden een gemiddelde waarde van 16.000 EUR. Het gaat dus over aanzienlijke sommen geld.

Hoe gaan de oplichters te werk? De fraudeurs onderscheppen facturen bij de post, ze wijzigen het rekeningnummer op de factuur en sturen de factuur dan door naar de bestemmeling. De nietsvermoedende ontvanger van de factuur gaat over tot betaling van de factuur op het frauduleus gewijzigde rekeningnummer. Enige tijd later blijkt dat de originele afzender van de factuur nog steeds niet betaald is, waarna hij de ontvanger van de factuur daarover contacteert. De ontvanger van de factuur stelt op dat moment vast dat hij op een vervalst rekeningnummer betaald heeft. Hij is helaas opgelicht. Kan hij verplicht worden om de factuur opnieuw te betalen, ditmaal aan de juiste afzender?

Het antwoord is eenduidig “ja”.

De goede uitvoering van de betalingsverplichting rust op de schuldenaar. Als de schuldenaar overgaat tot betaling op een verkeerd rekeningnummer, dan zal hij door de schuldeiser verplicht kunnen worden om het verschuldigde bedrag nogmaals te betalen op het juiste rekeningnummer. Het Belgisch recht omschrijft dit principe met het volgende adagium: “Qui paie mal, paie deux fois”.

Als u vaststelt dat u het slachtoffer geworden bent van factuurfraude, dan contacteert u uw bank in elk geval best zo snel mogelijk. U zal ook best de bank naar dewelke u de frauduleuze overschrijving deed, contacteren, om melding te maken van de fraude. Soms kan die bank de rekening van de oplichters nog blokkeren, wat het makkelijker zal maken om uw geld eventueel alsnog te recupereren. U zal de fraude ook best melden via de website “meldpunt.belgie.be” en u legt uiteraard een officiële klacht neer bij de politiediensten.

Better safe than sorry! Als u voldoende op uw hoede bent, dan kan u vermijden dat u het slachtoffer wordt van dit soort oplichters. Controleer daarom de facturen goed vooraleer u ze betaalt. Wees extra alert wanneer de factuur een sticker bevat met de boodschap “Opgelet, gewijzigd rekeningnummer” en vergelijk voor alle zekerheid het rekeningnummer op de factuur met het rekeningnummer op uw bestelbon of op de officiële website van de verzender van de factuur.

Hoe krijg je die onbetaalde factuur betaald? Stap 2: de ingebrekestelling

Hoe krijg je die onbetaalde factuur betaald? Stap 2: de ingebrekestelling

Als het telefoontje niet voor een betaling gezorgd heeft, dan is het tijd voor de volgende stap: de ingebrekestelling. Een ingebrekestelling is een officiële brief, waarin de geadresseerde verzocht wordt om binnen een bepaalde termijn over te gaan tot betaling van de schuld. 

De ingebrekestelling wordt per aangetekende brief verzonden. U houdt het bewijs van de aangetekende zending en het betalingsbewijs goed bij.

U vermeldt in de brief uitdrukkelijk dat het om een ingebrekestelling gaat. In de ingebrekestelling vermeldt u uiteraard wie u bent (naam, adres, contactgegevens) en aan wie de brief gericht is (naam, adres, contactgegevens). U schrijft een datum op de ingebrekestelling en zorgt ervoor dat de brief door u ondertekend is. U geeft best een korte samenvatting van de problematiek en vraagt om tot betaling over te gaan voor een welbepaalde datum. Die datum is de betalingsdeadline. Deze ligt best maximaal twee weken verder in de tijd. Voor de goede orde voegt u een kopie van de bestelbon, overeenkomst en/of factuur toe aan uw brief. U mag daar eventueel ook een kopie van uw algemene voorwaarden aan toevoegen.

Volg de betalingsdeadline goed op. Als er tegen de door u vooropgestelde datum geen betaling is gebeurd, dan wacht u best niet te lang met verdere actie. De ervaring leert ons dat elke verloren dag de kans op invordering aanzienlijk verkleint.

Laat u de invordering van uw onbetaalde facturen liever over aan The Legal Home? Geen enkel probleem! U kan uw onbetaalde facturen indienen via deze link.

Hoe krijg je die onbetaalde factuur betaald? Stap 1: het telefoontje.

Hoe krijg je die onbetaalde factuur betaald? Stap 1: het telefoontje.

Het is fundamenteel dat je goed voorbereid bent op het telefoongesprek. Maak gerust een “spiekbriefje”, dat tijdens het telefoongesprek als richtlijn kan dienen. Zo heb je minstens genoteerd over welke factuur het gaat, hoeveel het openstaand bedrag is, voor welke goederen of diensten de factuur werd opgesteld en sinds wanneer de factuur vervallen is. Zo’n eerste telefoontje volgt best in de loop van de eerste week na de vervaldatum van de factuur. De ervaring leert dat hoe langer iemand wacht, hoe kleiner de kansen op recuperatie van het geld worden.

Het telefoontje zelf voorzie je best op een werkdag tussen 9u30 en 11u30 of tussen 13u30 en 15u30. Als je het telefoontje in het begin van de week kan doen, dan heb je nog een hele week de tijd om de betaling te zien toekomen. Je kan dan bijvoorbeeld op maandag bellen en de afspraak maken dat er tegen donderdag betaald moet zijn. Op die manier blijft de betaling top of mind en kan je de situatie vlotter opvolgen. Vermijd in elk geval dat je net voor het weekend belt.

Bepaal zelf goed wat je met het telefoongesprek wil bereiken. Wil je dat de betaling in één keer en snel volgt? Of weet je dat de andere partij betalingsproblemen heeft en wil je een afbetalingsplan afspreken? Wat het ook moge zijn: aan het einde van het telefoontje vat je de gemaakte afspraken samen. Onmiddellijk nadien bevestig je de gemaakte afspraken per e-mail, waarbij je uitdrukkelijk verwijst naar het telefoongesprek.

Ziet u er toch tegenop om zelf aan de slag te gaan? The Legal Home helpt u graag verder via deze link!