Erfrecht

Wat gebeurt er met de contracten van iemand die overlijdt?

In dit artikel beantwoorden we de vraag of de erfgenamen de overeenkomsten moeten respecteren die de overledene afgesloten had tijdens zijn leven.

Alle elementen die deel uitmaakten van het vermogen van de overledene gaan over naar de erfgenamen. Dit betekent dat niet alleen de activa, zoals bijvoorbeeld de spaarrekening of de woning, in de erfenis terecht komen, maar ook de passiva, zoals bijvoorbeeld bepaalde schulden of overeenkomsten.

De overeenkomsten gaan in hun totaliteit over op de erfgenamen. De erfgenamen kunnen zich m.a.w. beroepen op alle clausules die in het contract opgenomen zijn. Op die manier kunnen zij meestal via een eenvoudige opzegging van het contract een einde maken aan de overeenkomst die zij geërfd hebben. Als het contract geen opzeggingsmogelijkheid voorziet, dan gelden de algemene wettelijke regels. Soms bieden die een extra uitweg uit de overeenkomst. Als geen van deze mogelijkheden tot de opties behoort, dan is het aangewezen dat de erfgenamen in onderhandeling gaan met de andere contractspartij om het contract te beëindigen.

De enige uitzondering op deze regel zijn overeenkomsten die “intuitu personae” zijn. Dit is een wettelijke benaming voor contracten waarbij de persoonlijkheid, kennis of kunde van de overleden contractspartij essentieel was om tot een overeenkomst te komen. Denk bijvoorbeeld aan een opdracht voor een kunstenaar. De erfgenamen beschikken niet over dezelfde talenten en ervaring en zullen die opdracht dus niet kunnen / moeten uitvoeren. Zulke overeenkomsten komen door het overlijden vanzelf tot een einde.

rawpixel-592442-unsplash.jpg

Het nieuwe erfrecht: kiezen is verliezen?

Het nieuwe erfrecht: kiezen is verliezen?

Op 1 september 2017 werd de nieuwe erfwet in het Belgisch staatsblad gepubliceerd. Vanaf 1 september 2018 treedt de nieuwe wet in werking. En dat brengt een belangrijke vraag mee voor cliënten die momenteel reeds een vermogensplanning hebben, met name: onder welk erfrecht willen zij vallen? Het oude of het nieuwe?

Als u niets onderneemt, dan zal het nieuwe erfrecht van toepassing worden op uw situatie en bestaande vermogensplanning. Dat kan in bepaalde gevallen heel nefast uitdraaien. De wetgever voorziet daarom de mogelijkheid om bij de notaris een "verklaring tot behoud" af te leggen, waarin u verklaart dat de oude regels op u van toepassing blijven. U kan zo'n verklaring tot 31 augustus 2018 afleggen.

Het nieuwe erfrecht brengt een heel aantal wijzigingen met zich mee. De drie voornaamste wijzigingen zijn (i) het feit dat ouders méér kunnen wegschenken of legateren, (ii) dat er meer opties komen om een erfovereenkomst te sluiten en (iii) dat de wijze van het waarderen van schenkingen verandert, zonder onderscheid tussen roerende en onroerende goederen. Elke cliënt moet dus voor zichzelf oordelen of een overgang naar de nieuwe regels zinvol en opportuun is. Daarbij moeten cliënten ook rekening houden met de fiscale gevolgen van hun beslissing. 

Meer weten? The Legal Home gaat hierover graag het gesprek met u aan.

sebastien-marchand-9747.jpg