Bescherming oudere persoon

Hoe kan u iemand beschermen die niet meer voor zichzelf kan zorgen?

Het kan voor mensen die ouder of ziek zijn soms moeilijk worden om zich zelf nog over al hun zaken te ontfermen. Als iemand uit uw familie of nabije omgeving moeilijkheden krijgt om zijn/haar papierwerk op te volgen of om op tijd facturen te betalen, dan kan zinvol zijn om daarvoor iemand te laten aanstellen.

We noemen zo'n persoon een voorlopig bewindvoerder. De voorlopig bewindvoerder is iemand die aangesteld wordt door de Vrederechter om bepaalde taken over te nemen van een persoon die ze zelf niet meer kan uitvoeren. De voorlopig bewindvoerder kan ook gemachtigd worden om bepaalde andere beslissingen te nemen, bijvoorbeeld m.b.t. de medische toestand van de betrokken persoon.

Elke belanghebbende kan de aanstelling van een bewindvoerder vragen. U hoeft dus geen familie te zijn om dat te doen. De aanvraag gebeurt via een officieel verzoekschrift, dat op het Vredegerecht van de woonplaats van de te beschermen persoon wordt ingediend. Bij dat verzoekschrift moet een medisch attest gevoegd worden, waarin beschreven staat welke de fysieke en mentale toestand is van de te beschermen persoon. De verzoekende partij moet ook duidelijk omschrijven aan de Vrederechter voor welke taken en beslissingen een bewindvoerder gevraagd wordt.

Na de indiening van het verzoekschrift zal de Vrederechter de te beschermen persoon ontmoeten. Als de Vrederechter oordeelt dat er geen reden is om een bewindvoerder aan te stellen, omdat de betrokkene bijvoorbeeld nog helder van geest of gezond genoeg is om de gevraagde zaken zelf te doen, dan zal het verzoek worden afgewezen. Als de Vrederechter ingaat op de vraag, dan zal hij een bewindvoerder aanduiden. De bewindvoerder kan een familielid, vriend of kennis zijn, maar het kan even goed een onafhankelijke persoon zijn. Doorgaans wordt in dat geval een advocaat aangesteld.

De voorlopig bewindvoerder moet bij de start van zijn taak een uitgebreid verslag indienen op de rechtbank, waarin de vermogenstoestand van de beschermde persoon beschreven wordt. De bewindvoerder moet jaarlijks rapporteren aan de Vrederechter. Voor belangrijke beslissingen, zoals de verkoop van een huis, moet de Vrederechter vooraf een machtiging geven aan de bewindvoerder.

david-marcu-45275-unsplash.jpg