Wat is een ingebrekestelling?

Een ingebrekestelling is een schriftelijke mededeling van de ene partij aan een andere partij, waarbij uitdrukkelijk gevraagd wordt om iets wel of niet te doen en waarbij een redelijke termijn geboden wordt om gevolg te geven aan dat verzoek.

Een ingebrekestelling of aanmaning is m.a.w. een "laatste kans" voor iemand om zich in regel te stellen met gemaakte afspraken, gedane beloftes of ondertekende overeenkomsten. U kan geen gerechtelijke procedure inleiden als de andere partij tevoren niet op een correcte manier in gebreke is gesteld. 

Opdat een ingebrekestelling geldig zou zijn, moeten minstens de volgende voorwaarden vervuld zijn:

  1. De ingebrekestelling gebeurt schriftelijk. Een mondelinge ingebrekestelling volstaat niet.
  2. De ingebrekestelling wordt per aangetekend schrijven aan de andere partij bezorgd. Een "aangetekende e-mail" voldoet in principe niet, tenzij als de partijen daarover tevoren afspraken hebben gemaakt met elkaar.
  3. De ingebrekestelling is duidelijk gemotiveerd. Ze beschrijft op welk vlak er tekortkomingen zijn en hoe die kunnen worden opgelost.
  4. In de ingebrekestelling wordt een redelijke termijn vermeld, waarbinnen de andere partij zich alsnog in regel kan stellen. Hoe lang zo'n redelijke termijn is, hangt af van de context. Voor de betaling van een niet-geprotesteerde factuur kan bijvoorbeeld één week een redelijke termijn zijn, maar voor de uitvoering van grote bouwwerken zal die termijn doorgaans iets langer zijn.

Een ingebrekestelling moet niet per se door een advocaat verzonden worden. U kan dat dus zelf doen. Het kan natuurlijk wel zinvol zijn om even bij een advocaat raad in te winnen om af te toetsen of u geen fouten maakt.

kelly-sikkema-382044-unsplash.jpg